Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Wad Zastawkowych Serca w dn. 15.06.2023 r.
Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Wad Zastawkowych Serca w dn. 15.06.2023 r.
Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Wad Zastawkowych Serca w dn. 15.06.2023 r.
11  2023

Szanowni Członkowie Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK,

Zarząd Asocjacji Wad Zastawkowych Serca (AWZS) PTK zwołuje na dzień 15 czerwca 2023r. na godzinę 15.00 Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji Wad Zastawkowych Serca w I terminie, a w przypadku braku kworum w II terminie 15.06.2023r. o  godz.15.15. 

Zgromadzenie odbędzie się w formie konferencji videofonicznej on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą Zarządu Głównego PTK z dnia 9.02.2021 przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo w Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.

Poniżej przewidziany porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 3. Sprawozdania:
          3.1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Asocjacji w kadencji 2021-2023;
          3.2 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Wybór Przewodniczącego-Elekta na okres kadencji 2023 – 2025.
 6. Wybór członków Zarządu Asocjacji na okres kadencji 2023 – 2025, poprzedzony ustaleniem liczby członków Zarządu.
 7. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji na okres kadencji 2023-2025.
 8. Przedstawienie zasad zgłaszania kandydatów do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i wybór kandydata Asocjacji na kadencję 2023-2025.
 9. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Asocjacji i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2023-2025.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 Walne Zgromadzenie Członków AWZS odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform: ZOOM z wykorzystaniem wizji i fonii oraz systemu PTK Członkowie dla oddania głosu w poszczególnych głosowaniach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wyprzedzeniem z instrukcją głosowania i sprawdzenie, czy logowanie do PTK Członkowie nie sprawia kłopotu. Czynne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi.

 Linki do logowania się będą przesłane mailowo.

Serdecznie pozdrawiam,
W imieniu Zarządu AWZS

Prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki
Przewodniczący Asocjacji Wad Zastawkowych Serca PTK (2021-2023)