Asocjacja Wad
Zastawkowych Serca
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W tej części serwisu prezentowane są nadsyłane przez ośrodki diagnostyki i leczenia wad zastawkowych serca zobrazowane patologie, zarówno te podstawowe, jak zaawansowane, w celach edukacyjnych. Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania materiałów multimedialnych, z krótkim opisem. Osoby chcące przesłać przypadek wady zastawkowej proszone są o kliknięcie przycisku.

Przypadek 3. Pierwotna niedomykalność mitralna w mechanizmie wpadania płatka tylnego.

Zgłoszenie:
prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak
dr hab. Paulina Wejner-Mik
prof. dr hab. Piotr Lipiec
I Klinika Kardiologii UMED Łódź

Pobierz przypadek.

1. Projekcja czterojamowa koniuszkowa u pacjenta z szybkim migotaniem przedsionków, przyjętego z nasilającą się od 2 tygodni dusznością – klasa NYHA III. Klip ukazuje wypadanie segmentu P2 tylnego płatka zastawki mitralnej z podejrzeniem zerwania strun ścięgnistych.

2. Projekcja czterojamowa koniuszkowa obrazująca wypadanie segmentu P2 tylnego płatka zastawki mitralnej z podejrzeniem zerwania struny ścięgnistej oraz ekscentryczny, przedni strumień fali zwrotnej – duża strefa konwergencji, cechy „szybkiego wirującego jetu” sugerujące ciężką niedomykalność mitralną.

3. Analiza ilościowa fali zwrotnej - ocenę strefy konwergencji o promieniu 9 mm przy limicie Nyquista 41 cm/s, co odpowiada maksymalnemu przepływowi fali zwrotnej ok 230 ml/s, zwykle typowemu dla ciężkich niedomykalności mitralnych.

4. Analiza fali zwrotnej c.d.– pomiar pola  spektrum mitralnej fali zwrotnej finalizuje ocenę ilościową wady – szacowane efektywne pole ujścia niedomykalności ERO=0.5cm2, szacowana objętość fali zwrotnej około 55 ml/cykl.

5. Badanie przezprzełykowe z wykorzystaniem doplera fali pulsacyjnej. Holosystoliczne odwrócenie przepływu żył płucnych (gwiazdka), najwyraźniej rejestrowane w prawej górnej żyle płucnej (zielona strzałka), typowe dla ciężkiej niedomykalności mitralnej.

6. Badanie przezprzełykowe z użyciem sondy matrycowej – analiza zastawki mitralnej w trybie 4D czasu rzeczywistego, rejestracja „zoom”. Prawy panel odpowiada perspektywie chirurgicznej uwidaczniającej głębokie wypadanie segmentu P2 PML z zerwaniem struny ścięgnistej (strzałka). AV – zastawka aortalna, AML – przedni płatek mitralny, PML – tylny płatek mitralny.

7. Badanie przezprzełykowe z użyciem sondy matrycowej – wizualizacja zastawki mitralnej w oparciu o wolumetryczny zbiór danych czasu rzeczywistego. Obrazowanie od strony lewego przedsionka, widoczny płaski strumień fali zwrotnej wychodzący spod wypadającego segmentu P2 i rozprzestrzeniający się wzdłuż ściany przedniej lewego przedsionka. Morfologia odpowiada II typowi wg Carpentiera.

8. Badanie przezprzełykowe z użyciem sondy matrycowej – ocena morfologii zastawki  mitralnej. Analiza w trybie flexislice (wielopłaszczyznowa rekonstrukcja 2D) umożliwia optymalny dobór płaszczyzn obrazu dokumentujących wypadanie P2 z zerwaniem strun ścięgnistych. 

9. Analiza wolumetrycznego zbioru danych zarejestrowanego z projekcji koniuszkowej (rejestracja bramkowana, 4 cykle serca). Umożliwia trójwymiarową ocenę strefy konwergencji i dobór płaszczyzny dla szacunkowej oceny przekroju talii fali zwrotnej.

10. Badanie przezprzełykowe z użyciem sondy matrycowej – ocena ilościowa  pola przekroju talii fali zwrotnej (czerwona linia) mitralnej. Analiza w trybie flexislice (wielopłaszczyznowa rekonstrukcja 2D+kolor) wykorzystująca wolumetryczny zbiór danych czasu rzeczywistego. Oszacowane anatomiczne ujście fali zwrotnej około 0,6 cm2 – pomiar w prawym górnym panelu.

11. Cyfrowa rekonstrukcja morfologii zastawki mitralnej z wypadaniem segmentu P2. Środkowy dolny panel przedstawia cyfrowy model powierzchni płatków widziany od strony przedsionka, strefa wypadania – kolor czerwony. Żółty owal – pierścień zastawki aortalnej. W panelu prawym widoczne automatyczne pomiary pierścienia i płatków ułatwiające planowanie procedury naprawy zastawki.